Har du opplevd rasisme, diskriminering, vold, trusler, trakassering, overgrep eller andre kritikkverdige forhold i forbindelse med judoaktivitet, eller fra personer i klubben?

Du kan varsle om dette. 

Alle varsler blir tatt alvorlig! Du kan varsle en trener, daglig leder, ansvarsperson i klubben eller et medlem av styret. Varselet kan du levere både muntlig og skriftlig.

Stavanger Judoklubbs rutiner etter mottatt varsel er:

  • Styret oppnevner to saksansvarlige fra styret, en kvinne og en mann, som jobber videre med saken. De saksansvarlige plikter å vurdere egen habilitet, jf. NIFs lov § 2-8, for hver konkret varslingssak.
  • De saksansvarlige har separate møter med de involverte (varsler og omvarsler), og lager et forslag til hva som bør gjøres og legger dette fram for styret. Ved behov for mer informasjon, kan vitner eller andre relevante personer også kontaktes.
  • Styret gjør vedtak om hvilken konsekvens saken skal få.
  • I alle saker som kan være et lovbrudd, skal politiet kontaktes. Er dere usikker på alvorlighetsgraden, kontakt politiet for rådføring. De saksansvarlige kontakter politiet, dersom ikke varsler eller den berørte ønsker å gjøre dette selv.

Saksansvarliges ansvar:

  • Dersom varselet er muntlig, skal utvalget snarest mulig nedtegne varselet skriftlig. Utvalget gir varsleren muligheten for å lese den skriftlige nedtegnelsen, for å sikre at varselet er forstått korrekt.
  • Utvalget skal føre en skriftlig sakslogg for varslingssaken.
  • Saksansvarlige skal vurdere å søke råd og veiledning hos den lokale idrettskretsen, Judoforbundet eller Idrettsforbundet.

Styrets ansvar:

  •  Styremedlemmer skal ikke informere andre enn de som trenger å vite, og skal forsøke å stoppe ryktespredning dersom dette oppstår.
  • Dersom varselet er mot et styremedlem, skal dette styremedlemmet ikke delta i å fatte vedtak o.l.

Varslingskontakt for idrettskrets, særforbund og NIF finner dere her-> link.

Stavanger Judoklubb følger NIF sine etiske retningslinjer.